Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De MR is een afvaardiging van ouders en personeel, die inspraak heeft in de gang van zaken op school, ter bevordering van de openheid en het overleg. De MR heeft bevoegdheden t.a.v. tal van beslissingen van het schoolbestuur die betrekking hebben op het beleid en/of het besturen van de school.

De MR vergadert in principe 1 keer per 6 weken. Op de kalender kunt u de data van de vergaderingen vinden. Notulen en agenda's van de vergaderingen worden in de boekenkast van het ouderportaal geplaatst . De vergaderin­gen zijn openbaar. 

De MR geeft

  • advies geven over veiligheid en gezondheid, b.v meedenken over veilig spelmateriaal in de gymzaal en op de speel­plaats.
  • advies geven m.b.t. de vakantieregeling.
  • toestemming voor belangrijke wijzigingen van de werkzaamheden van de school.
  • toestemming voor belangrijke verbouwingen in de school.
  • haar mening door mee te beslissen over het benoemen van personeel.

Ouders en kinderen kunnen de MR altijd aanspreken over MR-gerelateerde zaken.

De MR heeft de plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken. De MR heeft ingestemd met de inhoud van de schoolgids. In adviserende zin is de directeur bij de vergaderingen aanwezig.

De huidige leden van de MR zijn:


V.l.n.r : Lijanne van Hees (moeder Noa, Liv en Dex), Michel de Groot (leerkracht groep 4), Marloes van Kollenburg - van der Linden (moeder van Emma en Teun), Marieke Acda (moeder Emme, Kees en Puk), Patricia Harmelink (ondersteuner en lid zorgteam) en Josta Verhees (leerkracht groep 1/2)


Adviseur:
Nazan Schillings

De MR is te bereiken via mr.ranonkel@platoo.nl


PlatOO heeft ook een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR bestaat uit afvaardigingen van scholen die aangesloten zijn bij PlatOO, bestuur openbaar onderwijs. De algemeen directeur is als adviserend lid bij de vergaderingen aanwezig.
Vanuit het Cluster Asten-Someren (De Horizon, Het Toverkruid en de Ranonkel) zijn de afgevaardigden:

Oudergeleding:
Guus van Houts  

Personeelsgeleding:
Mirjam van den Bogaert